GNY:16,800,000

GKM: 6,030,000 đ

Bếp điện từ Cata TT 603

GNY:13,000,000

GKM: 6,550,000 đ

Bếp từ Cata I 2Plus

GNY:20,250,000

GKM: 11,650,000 đ

Bếp điện từ Cata IT 603