GNY:22,500,000

GKM: 17,499,000 đ

Bếp điện từ Dmestik NA 773 IT

GNY:18,500,000

GKM: 11,050,000 đ

Bếp từ Dmestik NA 772 IB

GNY:19,500,000

GKM: 10,368,000 đ

Bếp điện từ Dmestik ES 772 DKT

GNY:29,900,000

GKM: 17,619,000 đ

Bếp điện từ Dmestik IB 603 BK

GNY:22,500,000

GKM: 11,519,000 đ

Bếp điện từ Dmestik ES603 DKT