GNY:9,560,000

GKM: 4,670,000 đ

Bếp điện Taka TK- R02C

GNY:11,680,000

GKM: 9,344,000 đ

Bếp điện Taka TK-R02B

GNY:1

GKM: 1 đ

Bếp điện TaKa- DQ02A

GNY:13,500,000

GKM: 6,199,000 đ

Bếp điện Taka TK- R02A

GNY:9,560,000

GKM: 2,999,000 đ

Bếp từ Taka TK-I02C2

GNY:9,560,000

GKM: 4,358,000 đ

Bếp từ Taka TK-I02C

GNY:11,680,000

GKM: 5,299,000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B2

GNY:11,680,000

GKM: 5,244,000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B

GNY:13,500,000

GKM: 6,959,000 đ

Bếp từ Taka TK- I02A

GNY:9,200,000

GKM: 4,359,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02D

GNY:11,980,000

GKM: 4,058,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02B2

GNY:11,200,000

GKM: 4,639,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR03C

GNY:9,860,000

GKM: 3,889,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

GNY:13,800,000

GKM: 4,489,000 đ

Bếp điện từ Taka TK- IR02A

GNY:16,600,000

GKM: 13,200,000 đ

Bếp từ Taka TK-IR03A

GNY:19,800,000

GKM: 9,208,000 đ

Bếp điện từ Taka IR3EU

GNY:16,800,000

GKM: 7,619,000 đ

Bếp điện từ Taka IR2EU

GNY:17,800,000

GKM: 8,175,000 đ

Bếp điện từ Taka IR3ND