GNY:9,560,000

GKM: 4,668,000 đ

Bếp điện Taka TK- R02C

GNY:11,680,000

GKM: 9,344,000 đ

Bếp điện Taka TK-R02B

GNY:1

GKM: 1 đ

Bếp điện TaKa- DQ02A

GNY:13,500,000

GKM: 6,197,000 đ

Bếp điện Taka TK- R02A

GNY:9,560,000

GKM: 4,019,000 đ

Bếp từ Taka TK-I02C

GNY:11,680,000

GKM: 4,749,000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B2

GNY:11,680,000

GKM: 5,009,000 đ

Bếp từ Taka TK-I02B

GNY:13,500,000

GKM: 6,519,000 đ

Bếp từ Taka TK- I02A

GNY:9,200,000

GKM: 4,357,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02D

GNY:11,980,000

GKM: 3,899,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02B2

GNY:11,200,000

GKM: 4,620,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR03C

GNY:9,860,000

GKM: 3,859,000 đ

Bếp điện từ Taka TK-IR02C2

GNY:13,800,000

GKM: 4,049,000 đ

Bếp điện từ Taka TK- IR02A

GNY:16,600,000

GKM: 13,200,000 đ

Bếp từ Taka TK-IR03A

GNY:13,500,000

GKM: 7,669,000 đ

Bếp điện từ Taka TKIR626N

GNY:19,800,000

GKM: 8,817,000 đ

Bếp điện từ Taka IR3EU

GNY:16,800,000

GKM: 7,374,000 đ

Bếp điện từ Taka IR2EU

GNY:17,800,000

GKM: 13,000,000 đ

Bếp điện từ Taka IR3ND

GNY:14,800,000

GKM: 6,653,000 đ

Bếp điện từ Taka IR2ND