PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

SỐ BẾP NẤU

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:6,580,000

GKM: 3,330,000 đ

Bếp Gas Benza BZ-293GA

GNY:7,080,000

GKM: 3,260,000 đ

Bếp Gas Benza BZ-8800GA

GNY:6,080,000

GKM: 2,970,000 đ

Bếp Gas Benza BZ 720GS

GNY:5,000,000

GKM: 1,999,000 đ

Bếp gas Binova BI-268-DH

GNY:3,800,000

GKM: 1,350,000 đ

Bếp gas Binova BI-246-DH

GNY:3,400,000

GKM: 1,560,000 đ

Bếp gas Binova BI-236-DH

GNY:3,600,000

GKM: 1,365,000 đ

Bếp Gas Binova BI-217-DH

GNY:3,800,000

GKM: 1,460,000 đ

Bếp Gas Binova BI-227-DH

GNY:5,200,000

GKM: 1,259,000 đ

Bếp Gas Binova BI-228-DH

GNY:6,400,000

GKM: 1,875,000 đ

Bếp Gas Binova BI-237-DH

GNY:4,600,000

GKM: 3,680,000 đ

Bếp Gas Âm Binova BI-238-DH

GNY:5,200,000

GKM: 1,948,000 đ

Bếp Gas Binova BI-269-DH

GNY:5,600,000

GKM: 4,480,000 đ

Bếp Gas Binova BI-270-DH

GNY:12,800,000

GKM: 5,439,000 đ

Bếp Gas Binova BI-401-DH

GNY:5,800,000

GKM: 2,110,000 đ

Bếp Gas Binova BI-271-DH

GNY:5,200,000

GKM: 4,160,000 đ

Bếp Gas Binova BI-272-DH

GNY:4,600,000

GKM: 2,300,000 đ

Bếp Gas Binova BI-273-DH

GNY:6,800,000

GKM: 5,440,000 đ

Bếp Gas Binova BI-282-DH