PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

SỐ BẾP NẤU

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:6,580,000

GKM: 3,500,000 đ

Bếp Gas Benza BZ-293GA

GNY:7,080,000

GKM: 3,600,000 đ

Bếp Gas Benza BZ-8800GA

GNY:6,080,000

GKM: 3,400,000 đ

Bếp Gas Benza BZ 720GS

GNY:5,000,000

GKM: 2,374,000 đ

Bếp gas Binova BI-268-DH

GNY:4,200,000

GKM: 1,701,000 đ

Bếp gas Binova BI-248-DH

GNY:3,800,000

GKM: 1,461,000 đ

Bếp gas Binova BI-246-DH

GNY:3,400,000

GKM: 1,622,000 đ

Bếp gas Binova BI-236-DH

GNY:3,600,000

GKM: 1,464,000 đ

Bếp Gas Binova BI-217-DH

GNY:3,800,000

GKM: 1,601,000 đ

Bếp Gas Binova BI-227-DH

GNY:5,200,000

GKM: 1,335,000 đ

Bếp Gas Binova BI-228-DH

GNY:6,400,000

GKM: 2,354,000 đ

Bếp Gas Binova BI-237-DH

GNY:4,600,000

GKM: 1,921,000 đ

Bếp Gas Âm Binova BI-238-DH

GNY:5,200,000

GKM: 1,999,000 đ

Bếp Gas Binova BI-269-DH

GNY:5,600,000

GKM: 2,401,000 đ

Bếp Gas Binova BI-270-DH

GNY:12,800,000

GKM: 5,840,000 đ

Bếp Gas Binova BI-401-DH

GNY:5,800,000

GKM: 2,162,000 đ

Bếp Gas Binova BI-271-DH

GNY:5,200,000

GKM: 2,074,000 đ

Bếp Gas Binova BI-272-DH

GNY:4,600,000

GKM: 2,344,000 đ

Bếp Gas Binova BI-273-DH