GNY:320,000

GKM: 290,000 đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-400C

GNY:396,000

GKM: 360,000 đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-450C

GNY:440,000

GKM: 400,000 đ

Khay chia ô thìa dĩa CT-500C