PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:9,200,000

GKM: 7,428,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PS

GNY:8,400,000

GKM: 7,000,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 75PS

GNY:9,500,000

GKM: 7,828,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 98KA 90

GNY:8,400,000

GKM: 6,938,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 98KA 75

GNY:8,500,000

GKM: 8,500,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 368KS 70

GNY:8,980,000

GKM: 7,810,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PN

GNY:8,880,000

GKM: 7,550,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 75PN

GNY:6,600,000

GKM: 3,970,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB-DELUXE 70

GNY:7,800,000

GKM: 4,882,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-889KM 70

GNY:9,200,000

GKM: 9,000,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-90PS-I

GNY:13,400,000

GKM: 10,868,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-198KN 90

GNY:9,300,000

GKM: 8,868,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-98KV 90

GNY:20,760,000

GKM: 18,950,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-9005I 90

GNY:16,500,000

GKM: 10,893,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-9005I 75

GNY:5,000,000

GKM: 4,500,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston SL 16.1 P IX

GNY:5,500,000

GKM: 4,950,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston AH S2 FM 1 IX

GNY:7,000,000

GKM: 6,500,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston SL 19.1P IX

GNY:6,000,000

GKM: 6,000,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston AH 90 IX