PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:9,200,000

GKM: 1,990,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PS

GNY:8,400,000

GKM: 1,990,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 75PS

GNY:9,500,000

GKM: 3,558,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 98KA 90

GNY:8,400,000

GKM: 1,999,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 98KA 75

GNY:8,500,000

GKM: 2,290,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 368KS 70

GNY:8,980,000

GKM: 3,213,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PN

GNY:8,880,000

GKM: 3,328,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 75PN

GNY:6,600,000

GKM: 2,990,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB-DELUXE 70

GNY:7,800,000

GKM: 1,882,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-889KM 70

GNY:9,200,000

GKM: 4,684,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-90PS-I

GNY:13,400,000

GKM: 4,998,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-198KN 90

GNY:9,300,000

GKM: 4,999,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-98KV 90

GNY:20,760,000

GKM: 4,980,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-9005I 90

GNY:16,500,000

GKM: 3,990,000 đ

Hút mùi ABBAKA AB-9005I 75

GNY:5,000,000

GKM: 4,500,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston SL 16.1 P IX

GNY:5,500,000

GKM: 4,950,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston AH S2 FM 1 IX

GNY:6,000,000

GKM: 5,400,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston SL 19.1P IX

GNY:6,000,000

GKM: 5,400,000 đ

Máy Hút Mùi Ariston AH 90 IX