PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:7,200,000

GKM: 2,190,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-72-GT-09

GNY:7,000,000

GKM: 1,990,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-72-GT-07

GNY:3,600,000

GKM: 1,540,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-27- SI-07

GNY:3,500,000

GKM: 1,190,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-27- SI-06

GNY:3,500,000

GKM: 1,230,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-27-I-06

GNY:3,400,000

GKM: 990,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-25-B-07

GNY:5,230,000

GKM: 960,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-26-W-07

GNY:4,950,000

GKM: 1,080,000 đ

Máy hút mùi Binova BI-26-W-06

GNY:12,000,000

GKM: 4,870,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-66-GT-07

GNY:12,000,000

GKM: 5,360,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-66-GT-09

GNY:12,000,000

GKM: 4,000,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-606-GT-09

GNY:6,000,000

GKM: 990,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-6688-IG-07

GNY:6,200,000

GKM: 2,970,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-6688-IG-09

GNY:5,800,000

GKM: 1,280,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-69-ISO-07

GNY:5,800,000

GKM: 980,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-77-IG-09

GNY:5,600,000

GKM: 1,000,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-77-IG-07

GNY:8,800,000

GKM: 4,030,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-86-GT-09

GNY:8,600,000

GKM: 3,970,000 đ

Máy Hút Mùi Binova BI-86-GT-07