HÃNG SẢN XUẤT

SỐ LÕI LỌC

XUẤT XỨ

KHOẢNG GIÁ

GNY:4,300,000

GKM: 3,440,000 đ

Máy lọc nước Taka RO V 7 lõi

GNY:4,450,000

GKM: 3,560,000 đ

Máy lọc nước Taka RO V 8 lõi

GNY:4,600,000

GKM: 3,680,000 đ

Máy lọc nước Taka RO V 9 lõi

GNY:5,250,000

GKM: 4,200,000 đ

Máy lọc nước Taka RO A2 9 lõi

GNY:5,100,000

GKM: 4,080,000 đ

Máy lọc nước Taka RO A2 8 lõi

GNY:4,950,000

GKM: 3,960,000 đ

Máy lọc nước Taka RO A2 7 lõi

GNY:4,650,000

GKM: 3,720,000 đ

Máy lọc nước Taka RO B2 7 lõi

GNY:4,800,000

GKM: 3,840,000 đ

Máy lọc nước Taka RO B2 8 lõi

GNY:4,950,000

GKM: 3,960,000 đ

Máy lọc nước Taka RO B2 9 lõi

GNY:5,250,000

GKM: 4,200,000 đ

Máy lọc nước Taka RO V2 9 lõi

GNY:5,100,000

GKM: 4,080,000 đ

Máy lọc nước Taka RO V2 8 lõi

GNY:4,950,000

GKM: 3,960,000 đ

Máy lọc nước Taka RO V2 7 lõi

GNY:12,800,000

GKM: 9,370,000 đ

Máy lọc nước Taka RO 30

GNY:14,800,000

GKM: 11,190,000 đ

Máy lọc nước Taka RO 50

GNY:4,550,000

GKM: 3,400,000 đ

Máy lọc nước Taka RO A 6 lõi

GNY:4,550,000

GKM: 3,400,000 đ

Máy lọc nước Taka RO A 6 lõi

GNY:4,490,000

GKM: 4,490,000 đ

Máy lọc nước Geyser ECOTAR 3

GNY:6,490,000

GKM: 5,490,000 đ

Máy lọc nước Geyser ECOTAR 4