AVENTOS HK-Stay nâng loại nhỏ
AVENTOS HKcánh cửa mở lên 107 độ
AVENTOS HLcánh cửa mở lên song song
AVENTOS HScánh cửa mở xoay lên trên