Tay nâng 2 cánh tủ trên Cariny Jupita HF 21
Tay nâng 2 cánh tủ trên Cariny Jupita HF 22
Tay nâng 1 cánh buffering Cariny Jupita HK 3
Tay nâng 1 cánh heavy Cariny Jupita HK 2
Tay nâng 1 cánh medium Cariny Jupita HK-1