GNY:10,700,000

GKM: 9,630,000 đ

Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster KBM51820S

GNY:8,800,000

GKM: 5,920,000 đ

Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster FS CSB1619S

GNY:7,950,000

GKM: 7,149,000 đ

Hệ tủ kho chứa đồ khô Faster FS CSB1215S