GNY:27,600,000

GKM: 23,460,000 đ

Lò Nướng Siemens HB33CR550

GNY:26,870,000

GKM: 22,840,000 đ

Lò Nướng Siemens HB78RU571E

GNY:29,980,000

GKM: 25,483,000 đ

Lò Nướng Siemens HB74AB520E

GNY:28,800,000

GKM: 24,480,000 đ

Lò Nướng Siemens HB56GS551E

GNY:29,500,000

GKM: 25,075,000 đ

Lò Nướng Siemens HB43AS552E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB10AB550E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB22AR521E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB21AB551E

GNY:30,000,000

GKM: 20,000,000 đ

Lò Nướng Siemens HB25D5L2