PHÂN LOẠI

KHOẢNG GIÁ

KÍCH THƯỚC

HÃNG SẢN XUẤT

GNY:3,600,000

GKM: 2,800,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 702R

GNY:3,400,000

GKM: 2,879,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70I

GNY:2,880,000

GKM: 2,300,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB E70B

GNY:2,980,000

GKM: 2,800,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70I

GNY:2,880,000

GKM: 2,800,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB D70B

GNY:3,100,000

GKM: 2,494,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60

GNY:3,400,000

GKM: 1,800,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C70B

GNY:3,200,000

GKM: 2,600,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB C60B

GNY:3,400,000

GKM: 2,850,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270S

GNY:3,300,000

GKM: 2,090,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260s

GNY:3,300,000

GKM: 2,995,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0270B

GNY:3,200,000

GKM: 2,500,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 0260B

GNY:5,700,000

GKM: 5,060,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 688PM 70

GNY:6,800,000

GKM: 6,000,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 90

GNY:6,600,000

GKM: 4,700,000 đ

Máy hút mùi Abbaka AB 688 touch 70

GNY:5,600,000

GKM: 4,043,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB Luxury 90

GNY:5,400,000

GKM: 3,780,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB LUXURY 70

GNY:9,300,000

GKM: 6,700,000 đ

Máy hút mùi ABBAKA AB 90PQ